ไม่จำเป็น

โซนย่อย


ความหมาย:

โซนย่อย (lat. sub = before) เป็นเขตภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างเขตเย็นและเขตขั้วโลก ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +5 * C สเตปป์เย็น (ทุนดรา) เป็นเขตพืชพันธุ์หรือระบบนิเวศที่โดดเด่น ยกเว้นเคปฮอร์นบริเวณ subpolar สามารถพบได้ในซีกโลกเหนือเท่านั้น สาเหตุคือการกระจายของที่ดินที่ไม่สม่ำเสมอ

การขยายของ subpolar zone:

ลักษณะของพื้นที่ subpolar:

ความชื้นต่ำ
อัตราการระเหยต่ำ
ไม่มีฤดูกาล
permafrost
ฤดูกาลที่สั้น
การเจริญเติบโตของพืชช้า
ฝนตกเล็กน้อยถึงไม่มีเลย
มุมลำแสงพลังงานแสงอาทิตย์ตื้น
ทุนดราเป็นเขตพืชพรรณ
อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงลบ